Brukervilkår

1. Introduksjon

1.1 Disse brukervilkårene regulerer din bruk av nettsider og mobilapplikasjoner (tjenestene) tilhørende Alder AS herunder ViVil ViVil.io og Alder.no

1.2 Ved å benytte deg av tjenestene aksepterer du disse brukervilkårene i sin helhet; dersom du ikke er enig i hele eller deler av disse brukervilkårene kan du ikke benytte deg av tjenestene.

1.3 Dersom du registrerer en bruker på eller benytter deg av noen av våre tjenester samtykker du samtidig til disse brukervilkårene.

2. Opphavsrett

2.1 Opphavsrett tilfaller Alder AS.

2.2. Følgende er underlagt eierskap  til selskapet i disse bruksvilkårene:

(a) selskapet eier og kontrollerer opphavsretten og retten til annen intellektuell eiendom i tjenestene

(b) all opphavsrett og annen intellektuell eiendom i tjenestene er reservert Alder AS

3. Varemerke

3.1 Ordmerkene Alder og ViVil er registrert i Norge og EU i samtlige relevante kategorier for tjenestene.

(a) Alle rettigheter til bruk av ordmerkene Alder og ViVil i registerte kategorier i Norge og hele EU (inkl. UK) er forbeholdt Alder AS alene.

(b) Bruk av ordmerke Alder eller ViVil i andre kommersielle sammenhenger må godkjennes av fullmektig i Alder AS

(c) Uautorisert bruk av ordmerket vil få umiddelbare rettslige følger.

3.2 Ordmerkene Alder og ViVil er beskyttet av EUIPO/Patentstyret gjennom norsk og internasjonal lov.

4. Mulighet til å benytte seg av tjenestene

4.1 Du kan bruke tjenestene til følgende:

(a) vise sider fra tjenestene i en nettleser eller mobilapplikasjon

(b) bruke tjenestene ved hjelp av en nettleser eller mobilapplikasjon underlagt resten av vilkårene

4.2 Med unntak av det som er nevnt i punkt 4.1 og resten av disse brukervilkårene har du ikke tillatelse til å laste ned eller på andre måter lagre materiale fra tjenstene.

4.3 Du kan kun bruke tjenestene til dine egne personlige formål og du kan ikke bruke tjenestene til andre formål.

4.4 Bortsett fra det som er underlagt disse brukervilkårene kan du ikke redigere eller på annen måte modifisere materialet i tjenestene.

4.5 Med mindre du eier eller har rettigheter til materialet i tjenestene kan du ikke:

(a) republisere materiale fra tjenestene

(b) selge leie ut eller lisensiere materiale fra tjenestene

(c) skrive ut sider fra tjenestene

(d)  distribuere materiale fra tjenestene til andre personer

4.6 Alder AS forbeholder seg retten til å begrense tilgangen til områder eller hele tjenestene etter eget ønske du har ikke tillatelse til å omgå eller forsøke å omgå slike restriksjoner i tjenestene.

5. Tillatt bruk av tjenestene

5.1 Du kan ikke:

(a) bruke tjenestene på en måte som forårsaker eller kan forårsake skade på tjenestene eller redusere ytelsen eller tilgjengeligheten til hele eller deler av tjenestene

(b) bruke tjenestene på en måte som er i strid med gjeldende lover og regler eller i forbindelse med aktivitet som er i strid med gjeldende lover og regler

(c) bruke tjenestene til å kopiere lagre huse sende bruke publisere eller distribuere materiale som inneholder eller er koblet til spionvareprogrammer datavirus Trojanske hester eller annen skadelig programvare

(d) foreta systematisk eller automatisert datainnsamling fra tjenestene

(e) samhandle med tjenestene ved hjelp av automatisert programvare

(f) bruke data innsamlet fra tjenestene til markedsføring   

5.2 Du kan ikke bruke data innsamlet fra tjenestene til å kontakte privatpersoner selskaper eller andre personer eller juridiske personer.

5.3 Du må være sikker på at all informasjon du oppgir gjennom tjenestene er sannferdig korrekt oppdatert utfyllende og ikke misvisende.

6. Fraskrivelse av ansvar

6.1 ViVil er en digital plattform som eies av Alder AS og blir brukt til å koordinere menneskelige ressurser i organisasjoner med spesielt fokus på frivillighet.

6.2 Som en systemleverandør inngår Alder AS ikke i noen avtale rundt tjenesten tilbudet eller aktiviteten som avtales mellom organisasjon og personer som eventuelt mottar tjenester fra organisasjonen via Alder AS sine tjenester. Alder AS kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for krav som kan oppstå i forbindelse med avtalen mellom sluttbruker og organisasjon.

6.3 Organisasjoner holder selv hele ansvaret for avtaler de inngår med brukere gjennom bruk av ViVil.

7. Registrering og kontoer

7.1 Som koordinator i en organisasjon kan du registrere en konto på ViVil ved å trykke «Logg inn» og opprette en konto ved å legge inn din personinformasjon. Som frivillig kan du registrere en brukerprofil via ViVil sin mobilapplikasjon eller ved at en koordinator registrerer deg. Som systemleverandør er det Alder AS som oppretter en konto for deg etter at du har registrert deg eller blitt registrert i systemet.   

7.2 Du må umiddelbart varsle Alder AS skriftlig hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av din konto.

7.3 Du må ikke bruke en annen person sin konto.

8. Bruker-IDer og passord

8.1 Hvis du registrerer en konto på ViVil vil du bli bedt om å logge inn med telefonnummer og PIN-kode dersom du bruker app eller telefonnummer og passord på nett.  

8.2 Telfonnummeret skal være ditt eget og i samsvar med innholdet i punkt 8; du må ikke bruke din konto eller bruker-ID til å utgi deg for å være en annen person.  

8.3 Du må holde PIN-kode og passord hemmelig.

8.4 Du må varsle Alder AS skriftlig umiddelbart hvis du blir oppmerksom på offentliggjøring av ditt eget eller andre brukere sin PIN-kode eller passord. 

8.5 Du er ansvarlig for all aktivitet på ViVil som følge av manglende hemmelighold av din PIN-kode eller passord. Du kan holdes ansvarlig for eventuelle tap om oppstår som følge av dette.

9. Terminering av brukerkonto

9.1 Alder AS kan:

(a) suspendere kontoen din

(b) avslutte kontoen din når som helst etter eget ønske uten forvarsel eller forklaring

10. Begrenset garanti

10.1 Alder AS garanterer ikke for:

(a) fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen i tjenestene
(b) at tjenestene vil være tilgjengelig på noe spesielt tidspunkt

10.2 Alder AS forbeholder seg retten til å avslutte eller endre noen eller alle sine nettjenester og å stoppe publisering av tjenester etter eget ønske og uten forvarsel eller forklaring. Du vil ikke ha rett til noen form for kompensasjon eller annen betaling ved opphør eller endring av enhver nettjeneste eller hvis selskapet stopper tjenestene.

10.3 I den grad det er tillatt etter gjeldende lov og underlagt punkt 11.1 i disse vilkårene utelukker Alder AS alle garantier og forpliktelser knyttet til innholdet i disse vilkårene tjenestene og bruk av tjenestene.

11. Begrensninger og fritak for ansvar

11.1 Ingenting i disse vilkårene kan:

(a) begrense eller gi fra fritak for ansvar ved dødsfall eller personskade som følge av din uaktsomhet

(b) begrense eller utelukke ansvar for svindel eller uærlighet

(c) begrense eventuelle forpliktelser i på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller

(d) begrense eventuelle forpliktelser og påbud i henhold til lover og regler

11.2 Alder AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap skader eller dødsfall i tilknytning til tjenester aktiviteter og tilbud som organisasjoner bruker tjenestene til å levere.

11.3 Alder AS vil ikke være ansvarlig overfor deg for eventuelle tap som oppstår som følge av hendelser utenfor Alder AS sin kontroll.

11.4 Alder AS vil ikke være ansvarlig overfor deg når det gjelder eventuelle påløpte eller fremtidige økonomiske tap i forbindelse med bruk eller utførelse av tjenester aktiviteter og tilbud formidlet gjennom tjenestene.

11.5 Alder AS vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap av data database eller programvare.

11.6 Alder AS vil ikke være ansvarlig for noen form for spesiell indirekte eller tilfeldig tap eller skade. 

11.7 Du godtar at Alder AS har interesse av å begrense det personlige ansvar selskapets ledelse og ansatte har. Du bekrefter at Alder AS er et foretak med begrenset ansvar overfor deg. Du samtykker da til at du ikke vil føre noe personlig krav mot våre ledere eller ansatte i forbindelse med eventuelle tap du lider i forbindelse med tjenestene eller disse vilkårene og betingelsene.

12. Brudd på disse vilkårene

2.1 Dersom du bryter disse vilkårene på noen måte eller dersom det er grunn til mistanke om at du har brutt vilkårene kan Alder AS:

(a) sende deg en eller flere formelle advarsler

(b) suspendere tilgangen til tjenestene og brukerkontoen din midlertidig

(c) permanent forhindre at du åpner tjenestene

(d) blokkere tilgangen din til tjenestene ved hjelp IP-adressen til datamaskiner du bruker

(e) kontakte noen eller alle dine internettleverandører og be om at de blokkerer tilgangen din til tjenestene

(f) gå til sak mot deg for kontrakt eller vilkårsbrudd

(g) suspendere eller slette brukerkontoen din

12.2 Dersom du har blitt suspendert fått forbud eller blitt blokkert fra å benytte tjenestene må du ikke omgå dette forbudet.


13. Endring i vilkårene

13.1 Alder AS forbeholder seg retten til å revidere disse vilkårene fra tid til annen. 

13.2 De reviderte vilkårene vil gjelde for bruk av tjenestene fra datoen de reviderte vilkårene blir publisert. Vi vil gi deg melding om revisjon av vilkårene og de reviderte vilkårene vil gjelde for bruk av tjenestene fra den datoen en slik melding blir gitt. Dersom du ikke aksepterer de reviderte vilkårene må du slutte å bruke tjenestene.

14. Ugyldighet

14.1 Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene i sin helhet av en domstol eller annen juridisk myndighet fastsettes til å være ulovlig og / eller ikke kan håndheves vil de øvrige bestemmelsene i vilkårene fremdeles gjelde.   

14.2 Dersom deler av en eller flere bestemmelser i disse vilkårene fastsettes til å være ulovlig og / eller ikke kan håndheves vil den gyldige delen av bestemmelsen fremdeles tre i kraft.

15. Tredjepartsrettigheter

15.1 Disse vilkårene og betingelsene er til fordel for Alder AS og til nytte for deg og er ikke ment å gagne eller håndheves av en tredjepart.   

15.2 Utøvelse av partenes rettigheter under disse vilkårene er ikke underlagt samtykke fra noen tredjepart.

16. Hele avtalen

Sammen med bestemmelser som overstyrer denne avtalen fremsatt i punkt 11.1 utgjør disse brukervilkårene hele avtalen mellom deg og Alder AS i forhold til ditt bruk av Alder AS sine nettsider og mobilapplikasjoner og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Alder AS i forhold til bruken av tjenestene.   

17. Lov og rett

17.1 Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

17.2 Eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

18. Alder AS sine detaljer

18.1 Tjenestene eies og driftes av Alder AS.

18.2 Alder AS sin adresse er Eiganesveien 95 C 4009 Stavanger. Du kan kontakte Alder på e-post kontakt@alder.no eller telefon 45191844.